Budowa urządzeń małej retencji, systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, rozbudowa systemów monitoringu środowiska, czy wreszcie zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratowniczych to rodzaje inwestycji, na które można pozyskać unijne dotacje.

Konkurs na realizację takich projektów (przy unijnym wsparciu finansowym) został ogłoszony przez władze województwa pomorskiego. Jego celem jest wybór projektów, które wpisują się w cele działania 11.1 „Ograniczanie zagrożeń naturalnych” i pomogą w realizacji jego założeń.

Zgodnie ze szczegółowym opisem tej części programu regionalnego, dofinansowanie może trafić w szczególności na projekty związane z:

1) budową urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiększania retencyjności,

2) budową, rozbudową i przebudową systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,

3) budową (rozbudową i przebudową) indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców,

4) tworzeniem i rozbudową systemów monitoringu środowiska, w tym m.in. systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia w szczególności powodziowe,

5) zakupem i modernizacją specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,

6) zakupem i instalacją systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności.

Konkurs skierowany jest m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, a także ich jednostek organizacyjnych, jednostek administracji rządowej, organizacji pozarządowych, Lasów Państwowych, spółek wodnych, czy wreszcie straży pożarnej i policji (dla wybranych rodzajów projektów).

Ważne
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 19.12.2016 r. do 28.2.2017 r. Na sfinansowanie najlepszych projektów została zarezerwowana kwota blisko 132 mln zł.