Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił konkurs skierowany m.in. do samorządów, w którym do pozyskania są środki na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Projekty będą mogły być realizowane na obszarach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na dofinansowanie projektów władze samorządu zarezerwowały 80 mln zł. O środki te mają prawo ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w ich imieniu, a także związki i porozumienia JST.

W ramach konkursu wsparcie znajdą się przedsięwzięcia związane z budową (przebudową, rozbudową):

sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, spełniających współczynnik koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci lub 90 mieszkańców na 1 km sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 22.7.2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 995);

oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK;

systemów zaopatrzenia w wodę w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i kontroli jakości wody) wyłącznie jako niewielka część (do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu) kompleksowego projektu regulującego gospodarkę ściekową (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej);

– indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej,

instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM ujętych w KPOŚK.

Ważne
Nabór wniosków będzie prowadzony od 30.12.2016 r. do 16.2.2017 r. Wyniki powinny zostać opublikowane w okresie wakacyjnym 2017 r. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające 80%.