Na konieczność doprecyzowania i uporządkowania przepisów w tym zakresie wskazywały jednostki samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli, ale także podmioty prowadzące przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe. Projekt ustawy jest po części odpowiedzią na prośby samorządów. Najważniejsze zmiany to:

1) zmiany w przepisach dotyczących wpisu do ewidencji (art. 82 ustawy o systemie oświaty) – poprzez doprecyzowanie, iż dokonując zgłoszenia nowej jednostki oświatowej należy przedłożyć pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego – zgodnie z projektem zmiana ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) zmiany dotyczące zasad ustalania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych i publicznych, które zgodnie z projektem mają wejść od 1.9.2017 r., które polegają m.in. na:

a) zdefiniowaniu pojęć, które mają służyć w procesie udzielania dotacji, tj.: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budżetowy, liczba mieszkańców, środki pochodzące z Unii Europejskiej, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie;

b) zdefiniowaniu pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji, a także enumeratywne wyliczenie jakie wydatki podlegają wyłączeniu z podstawy (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, kwoty dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wydatki bieżące finansowane z funduszy unijnych, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych ujęte w rozdziałach 80149 i 80150),

c) zdefiniowaniu pojęć przewidywanej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także wskazanie sytuacji, w których następuje aktualizacja tej liczby;

d) określeniu zasad dotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

e) doprecyzowaniu zasad rozliczania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku, gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem, (doprecyzowano kwestię zwrotu dotacji za dzieci niepełnosprawne, a także poprawiono zapis dotyczący sposobu wyliczenia kwoty jaką obciążana jest gmina, której mieszkańcem jest dziecko),

f) wprowadzeniu obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia,

g) wprowadzeniu możliwości korygowania wysokości dotacji, jeśli w samorządzie plan wydatków zmienił się po 15 grudnia,

h) umożliwieniu przystąpienia do otwartego konkursu ofert osobie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny.

W wyniku powyższej zmiany, w ustawie o systemie oświaty zostaną wskazane także zasady udzielania dotacji dla szkół artystycznych.

O tym, czy zaproponowane zmiany pozostaną w przedstawionej powyżej formie, czy ulegną zmianie, przekonamy się już wkrótce.