Rada gminy ma prawną możliwość przyjmowania specjalnych uchwał dotacyjnych w oparciu o regulacje prawne art. 403 ust. 4‒5 PrOchrŚrod. 

Z tych regulacji wynika zaś, że:
 4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Nadto, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Na mocy ww. regulacji gminy i powiaty mogą przyjmować różne programy dotujące na różne zadania z zakresu ochrony środowiska. Takim zadaniem jest m.in. budowa lub remont urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych.

W praktyce rady gminy mogą kształtować warunki udzielania wspomnianych dotacji, w szczególności mogą wybierać docelowo grupy beneficjentów dotacji. Nie zawsze jednak takie wybory gminy robią legalnie. W jednym z najnowszych orzeczeń nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 23.6.2021 r., Nr 16/981/2021 (źródło: bip.poznan.rio.gov.pl), która to izba sprawdza legalność zapisów ww. uchwał dotacyjnych, wskazano m.in., że gmina nie może ograniczać prawa do dotacji dla osób fizycznych – w zależności od tego jak długo ta osoba zamieszkuje na terenie gminy (np. 1 rok), albo w zależności od tego, czy płaci podatki dochodowe na terenie tej gminy. Regionalna izba obrachunkowa uznała takie warunki dotacji za nielegalne. W motywach rozstrzygnięcie wskazano w szczególności, że:

Kolegium Izby wskazuje również, że ograniczenie w dostępie do dotacji poprzez ustalenie obowiązku zamieszkiwania przez osoby fizyczne na terenie Gminy Szydłowo co najmniej 12 miesięcy przed terminem złożenia wniosku o dotację i płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez taki sam okres na terenie Gminy Szydłowo narusza art. 43 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Z uwagi na to, że ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 403 ust. 4 określa katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, brak jest podstaw do ustanawiania przez Radę ograniczeń podmiotowych w tym zakresie, w ramach danej kategorii beneficjentów dotacji. Uchwalając zatem ww. zapisy Regulaminu, Rada Gminy Szydłowo przekroczyła zakres upoważnienia wyznaczonego przez art. 403 ust. 5 powołanej wyżej ustawy i tym samym naruszyła ten przepis w sposób istotny

Podsumowując, należy wskazać, że w sytuacji, gdy dana rada gminy, czy rada powiatu wprowadzi tego typu warunki ograniczającego możliwość uzyskania dotacji z budżetu, to istnieje prawna możliwość zgłoszenia tego faktu do właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej, która władna jest stwierdzić nieważność takich nielegalnych zapisów.