W ustawie z 6.12.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2312: dalej ustawa) określono m.in. podstawę prawną do przekazania w 2017 r. Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń gwarantowanych, obejmujących również świadczenia wysokospecjalistyczne udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, do wysokości 1 000 000 tys. zł. Należy dodać, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest zobowiązany przedstawić Ministrowi Zdrowia informację w sprawie wykorzystania dotacji w terminie do 28.2.2018 r.