Dotacje celowe z budżetu gminy na instalację ogniw fotowoltaicznych a zwolnienie od podatku dochodowego

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 20.5.2020 r.).

Z art. 403 ust. 2 PrOchrŚrod wynika, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w określonym zakresie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

  1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców;
  2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Ważne

Zasady udzielania takich dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Otrzymana dotacja stanowi przychód dla beneficjenta, o którym mowa w art. 11 ust. 1 PDOFizU. Jednak trzeba pamiętać o przedmiotowych zwolnieniach od podatku dochodowego. Jedno z nich określono w art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU, a objęto nim dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przy czy, zgodni z art. 21 ust. 36 PDOFizU, zwolnienie to nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Ważne

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega ta część dotacji otrzymana m.in. z budżetu JST na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej taką działalność.

W związku z tym Dyrektor KIS uznał, że udzielane przez dotacje celowe z jej budżetu na instalację ogniw fotowoltaicznych, są dla beneficjentów (mieszkańców gminy) przychód korzystający ze zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU. W konsekwencji nie musi sporządzać informacji PIT-11, w której wykazuje się m.in. przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności