Dotacje celowe od gminy na ograniczenie niskiej emisji są wolne od podatku

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25.1.2018 r. (0113-KDIPT3.4011.382.2017.3.PP).

Jednym ze źródeł opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są tzw. inne źródła określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200; dalej: PDOFizU). Opodatkowaniu z tego źródła podlegają m.in. odpłatne i nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 PDOFizU .

Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 PDOFizU, z wyjątkiem dochodów lub przychodów przedmiotowo zwolnionych od podatku (art. 21 PDOFizU) mają obowiązek sporządzić informację PIT-8C i przesłać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (art. 42a PDOFizU).

W tym przypadku trzeba mieć na uwadze zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów JST. Przy czym, zwolnienie to nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność (art. 21 ust. 36 PDOFizU).

W tym przypadku mamy do czynienia z dotacją z zakresu ochrony środowiska, bo przydzielonej z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚGW). Jak wynika z art. art. 400 ust. 2 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej: POŚ), WFOŚGW to samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; dalej: FinPublU).

Natomiast do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w przewidzianym zakresie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do WFOŚGW. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów FinPublU z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym m.in. osób fizycznych (art. 403 POŚ).

W związku z tym, organ interpretacyjny uznał, że udzielane przez JST (gminę) dotacje celowe (w rozumieniu FinPublU) pozyskane z WFOŚGW, odbiorcom końcowym (osobom fizycznym) na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, stanowi dla tych osób przychód korzystający ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego z art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU .
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności