Na stronie internetowej RIO w Poznaniu ukazało się rozstrzygnięcie nadzorcze tej Izby z 5.5.2022 r. (Nr 13/618/2022; opubl. w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego 18.5.2022 r.), w którym stwierdzono nieważność uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Podstawę materialno-prawną do podjęcia przez radę miasta ww. uchwały stanowiły przepisy art. 403 PrOchrŚrod. Dla przypomnienia, z ww. artykułu wynika m.in., że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów FinPubU z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zgodnie zaś z ust. 5, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Na kanwie ww. regulacji prawnych rada miejska przyjęła, że dotacje będą przeznaczone jedynie dla właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych lub najemców posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na terenie gminy. W ocenie organu nadzoru takim zapisem ograniczono jednak krąg podmiotów ubiegających się o dotacje, tylko do ww. grup, a więc pominięto inne podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 PrOchrŚrod.

Jak podano: Zawężenie uprawnionych do otrzymania dotacji tylko do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz do najemców posiadającymi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością spowoduje, iż zarówno podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy), jak i jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi takiej dotacji nie mogą otrzymać w przypadku, gdy kryteria określone w § 3 ust. 1 uchwały nie zostaną spełnione. Finalnie organ nadzoru stwierdził, że taki układ uchwały dotacyjnej stanowi naruszenie ww. art. 403 ust. 4 PrOchrŚrod.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze RIO jest prawnie uzasadnione. Rada gminy (miejska) nie może ograniczać ustawowego katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania dotacji.