Organ nadzoru wskazał, że taki zapis narusza przepis art. 60 ust. 2 OpDzieciU oraz art. 220 § 1 pkt 2 lit. a KPA.

Z powyższych regulacji wynika, że wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały. Z kolei, z podanego przepisu KPA wynika, że organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych.

Na podstawie ww. przepisów organ nadzoru wskazał na pewne istotne kwestie prawne. Po pierwsze podano, że zgodnie z art. 26 OpDzieciU prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu PrPrzed i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Po drugie wskazano, że stosownie do przepisów art. 27 ust. 1 OpDzieciU, rejestr ten prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a OpDzieciU. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a (art. 27 ust. 2 OpDzieciU). Po trzecie, dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a OpDzieciU, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny (art. 27 ust. 3 OpDzieciU).

Ubocznie warto jeszcze wspomnieć o znaczeniu wspomnianego art. 60 ust. 2 OpDzieciU, który powinien być respektowany przez radę gminy. Przy podejmowaniu uchwały, rada gminy zobowiązana jest kierować się zakresem delegacji ustawowej, obejmującej zgodnie z ww. przepisem jedynie określenie wysokości dotacji i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji. Wskazane ustawowe określenie: „zasad ustalania oraz rozliczania dotacji” oznacza przy tym wskazanie reguł, którymi należy kierować się przy ustalaniu i rozliczaniu dotacji.

Kierując się wskazanymi wyżej argumentami natury prawnej regionalna izba obrachunkowa podała, że wspomniane zapisy uchwały rady gminy przewidujące obowiązek podania numeru i daty zaświadczenia o wpisie do ewidencji/rejestru do żłóbków – naruszały ww. przepisy OpDzieciU oraz KPA.

Podsumowując należy wskazać, że rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej było uzasadnione. Rada gminy nie może bowiem wymagać podania we wniosku o dotację danych, którymi dysponuje urząd gminy prowadząc rejestr żłobków.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl