Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

1.4.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.3.2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 691; dalej: DotacjaPodrR2017). Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.3.2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 339; dalej: DotacjaPodrR2016).

Przyczyną wydania nowego rozporządzenia była konieczność opracowania nowych wzorów formularzy na 2017 r., a także zmiany spowodowane wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego oraz jednoczesne dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian wprowadzonych ustawą 14.12.2016 r. przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; dalej: PWPrOśw). W rezultacie dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostaną również objęte klasy VII i VIII szkół podstawowych.

W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w :

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I;

2) podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII;

3) materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII;

- zgodnie z art. 340 ust. 1 pkt 1 oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 PWPrOśw.

W przypadku pozostałych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów zostanie zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji. Oznacza to, że w 2017 r. wyposażenie szkół będzie również zrealizowane w zakresie:

1) podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum;

3) materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Nowe przepisy DotacjaPodrR2017określają:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, a także wzór formularza zawierającego te informacje;

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Przekazywanie informacji przez dyrektorów

Zgodnie z nowymi przepisami DotacjaPodrR2017 dyrektorzy:

1) szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) szkół podstawowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

- są zobowiązani do przekazania stosownych informacji jednostkom samorządu terytorialnego. Informacje te są niezbędne są do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne są sporządzane na specjalnym formularzu. W 2017 r. wzór formularza określono w załączniku nr 1 do DotacjaPodrR2017, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do DotacjaPodrR2017.

Wnioski o dotację

W § 3 i 4 DotacjaPodrR2017 określono kwestie dotyczące wniosków o udzielenie dotacji. Wniosek o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, powinien zostać sporządzony w 2017 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do DotacjaPodrR2017. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.; dalej: SysOśwU), jest sporządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do DotacjaPodrR2017. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością, wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do DotacjaPodrR2017.

Ważne
Zachowana została zasada, zgodnie z którą do wniosku o udzielenie szkole podstawowej dotacji należy dołączyć informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej. Ze uwagi na reformę systemu oświaty, wzory formularzy określone w DotacjaPodrR2017 uwzględniają także sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum funkcjonują w innych typach szkół.

Zgodnie z art. 338 PWPrOśw, zapisy DotacjaPodrR2017 stosuje się także do dotychczasowego gimnazjum, szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum oraz klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 PWPrOśw, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum.

Zasady podziału środków

Tak samo jak to miało miejsce dotychczas, podziału środków pomiędzy poszczególne województwa będzie dokonywał Minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

Ważne
Podział środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje będzie odbywał się w terminie od 1 kwietnia do 25 września.

Przy podziale środków należy w pierwszej kolejności uwzględnić kwoty dotacji celowej na zakup podręczników, o której mowa w art. 22ae ust. 5 SysOśwU, z uwzględnieniem powiększenia dotacji o wskaźniki związane z niepełnosprawnością uczniów oraz prognozowaną liczbą uczniów danych klas w szkołach, które w danym roku są obowiązane zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W następnej kolejności Minister właściwy ds. oświaty i wychowania, na wniosek wojewody, uwzględnia różnicę pomiędzy wysokością środków na dotację celową, o której mowa w art. 22ae ust. 3 SysOśwU, wynikających z wniosków o udzielenie tej dotacji, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a kwotą dotacji celowej wynikającą z podziału. Podobnie jak miało to miejsce dotychczas, minister będzie niezwłocznie informował wojewodów o dokonanym podziale środków.

Ważne
Wojewoda w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o podziale oraz w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, lecz nie później niż do 30 września danego roku, sporządza i przekazuje Ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem.

Podział środków w 2017 r. uwzględnia kwoty dotacji celowej w brzmieniu obowiązującym przed 15.2.2017 r., z uwzględnieniem dotacji przeznaczonej na wyposażenie:

1) dotychczasowego gimnazjum;

2) klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 PWPrOśw;

3) szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

4) klas szkoły podstawowej, wymienionych w art. 341 ust. 2 pkt 1 PWPrOśw.

Udzielenie i rozliczenie dotacji

Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych jest udzielana przez wojewodę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji. Natomiast w przypadku wniosku otrzymanego po 15 września danego roku, wojewoda będzie udzielał dotacji w terminie 25 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji.

Ważne
Wykorzystania dotacji celowej na zakup podręczników otrzymanej w 2017 r. należy dokonać na odpowiednim formularzu, którego dokładny wzór określa DotacjaPodrR2017. W przypadku rozliczenia przekazywanego przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną należy zastosować wzór formularza określony w załączniku nr 6 do DotacjaPodrR2017.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, należy stosować formularz określony w załączniku nr 7 do DotacjaPodrR2017.

Rozliczenie wykorzystania dotacji przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, powinno być sporządzone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do DotacjaPodrR2017, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do DotacjaPodrR2017. Należy przy tym pamiętać, że informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, wnioski oraz rozliczenia dotacji powinny być przekazywane zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej . Dane zawarte w postaci elektronicznej muszą być zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

Regulacje przejściowe

Zgodnie z § 9 DotacjaPodrR2017, zawarte w nim regulacje znajdą również zastosowanie odpowiednio do:

1) dotychczasowego gimnazjum;

2) klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 PWPrOśw;

3) szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- aż do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach. W przypadku powyższych szkół i klas informacje, wnioski i rozliczenia dotacji powinny być sporządzane na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 1-9 do DotacjaPodrR2017.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności