Warto wstępnie przypomnieć, że uchwała w sprawie dotowania wskazanych żłobków i klubów dziecięcych została wydana przez radę miasta na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ust. 1–2 OpDzieciU. Z podanych regulacji prawnych wynika zaś, że:

1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.

W podanym rozstrzygnięciu organ nadzoru wykazał różnego typu nieprawidłowości. Jedną z nich były zapisy uchwały dotacyjnej przewidujące przekazywanie dotacji na dzieci faktycznie uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego. 

Na kanwie ww. zapisów regionalna izba obrachunkowa zwróciła uwagę na kilka ważnych aspektów prawnych. Po pierwsze wskazano, że zapisy uchwały w zakresie dotacji należnej, ustalonej na podstawie faktycznej liczy dzieci wykraczają poza zakres delegacji ustawowej wynikającej z ww. art. 60 ust. 1 i 2 OpDzieciU. Po drugie, podano również, że wykładnia przytoczonych regulacji prawnych uprawnia do sformułowania wniosku, że ustawa nie przewiduje wprowadzenia pojęcia dotacji należnej obliczonej na podstawie faktycznej liczby dzieci zawartej tabeli do uchwały i tym samym uzależnienia wysokości dotacji od faktycznej liczby dzieci uczęszczających do placówki. Po trzecie zaakcentowano, że dziecko nieobecne w określonych dniach w żłobku, czy klubie dziecięcym, pozostaje objęte opieką, a dotacja przysługuje bez względu na jego faktyczną obecność w placówce. Nadto, jak podkreślono, nieobecność takiego dziecka w określonych dniach, tygodniach, czy nawet miesiącach w placówce może być przecież usprawiedliwiona i wynikać, przykładowo, z choroby dziecka.

W dalszej części rozważań zaakcentowano także, że zgodnie z art. 60 ust. 1 OpDzieciU, dotacja celowa przysługuje podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce lub zatrudniający dziennych opiekunów na każde dziecko objęte opieką. Z przepisu tego wynika, że dotacja, jeżeli zostanie udzielona, będzie przysługiwać na każde dziecko objęte opieką, bez żadnego wyjątku czy też innych uwarunkowań. Zatem brak jest podstaw prawnych do ustalenia przez radę miejską zapisu, że wysokość dotacji będzie uzależniona od faktycznej liczby dzieci przebywających w żłobku lub też w klubie dziecięcym w poszczególnych miesiącach.

Orzecznictwo

Regionalna izba obrachunkowa swoje stanowisko poparła dodatkowo wyrokiem WSA w Krakowie z 5.7.2013 r. (I SA/Kr 211/13). Jak podano, w tym orzeczeniu sąd wskazał, że określenie „każde dziecko” zawarte w art. 60 ust. 1 OpDzieciU nie może być w żaden sposób zawężane, a zatem jakiekolwiek różnicowanie dzieci pod względem zamieszkania, faktycznej ilości dni, w których przebywają w placówce, czy ilości godzin, w ciągu których sprawowana jest nad nimi opieka, jest całkowicie nieuprawnione.

Podsumowując, wskazane rozstrzygniecie organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Dotacja na dzieci w żłobku/klubie dziecięcym powinna przysługiwać na każde dziecko, w znaczeniu zapisane do tych placówek. Nie może stanowić kryterium przyznania dotacji faktyczna liczba dzieci, a jedynie liczba dzieci zapisanych do danej placówki. 

Źródło: http://bip.gdansk.rio.gov.pl