Oczywiście w okresie wakacyjnym dzieci z przedszkola miejskiego mogą korzystać z przedszkola niepublicznego. Warunkiem korzystania przez dziecko z niepublicznego przedszkola jest zawarcie umowy przez rodzica z osobą prowadzącą to przedszkole niepubliczne. Dotacja wypłacana jest na faktyczną liczbę dzieci w przedszkolu, zatem o ile rodzice zapiszą dziecko do przedszkola niepublicznego, placówka ta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust. 3 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm., dalej: FinZadOśwU), a także w trybie przewidzianym w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 38 FinZadOśwU – otrzyma dotację. Szczegółowy sposób wykazania wychowanka przedszkola w okresie wakacyjnym w przedszkolu wskazano poniżej.

Zgodnie z art. art. 102 ust. 1 pkt 10 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, dalej: PrOśw) w statucie przedszkole określa się m.in. czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców. Z reguły jest tak, że przedszkola miejskie jeden miesiąc w roku nie pracują z uwagi na konieczność remontów, drobnych napraw itp. W takich sytuacjach dzieci mogą korzystać z innego przedszkola miejskiego. Gmina wywiesza najczęściej listę dyżurów przedszkoli, niemniej jednak rodzice mogą również zapisać na ten okres dziecko do przedszkola niepublicznego.

Trzeba pamiętać, iż to rodzic musi zawrzeć umowę z przedszkolem niepublicznym o korzystanie z jego usług przez miesiąc, gdy miejska placówka będzie zamknięta. Zgodnie z art. 17 ust. 3 FinZadOśwU niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 FinZadOśwU, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej, niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Dotacja wypłacana jest na faktycznego ucznia, zatem jeżeli przedszkole wykaże w informacji na zadany miesiąc (w tym wypadku lipiec) liczbę wychowanków wyższą o 20, będzie ona podlegała dotowaniu. Dotacja zaś będzie wypłacona w wysokości odpowiadającej liczbie dzieci oraz stawce dotacji obliczonej zgodnie z art. 17 ust. 3 FinZadOśwU.

Trzeba tylko pamiętać, że dotacja udzielana jest zgodnie z uchwałą rady gminy podjętą na podstawie art. 38 FinZadOśwU. Zatem, jeżeli zgodnie z uchwałą przedszkole niepubliczne wykazuje liczbę wychowanków wg stanu np. na 1 każdego miesiąca, to aby uzyskać dotację na uczniów z przedszkola publicznego, osoba prowadząca musi mieć zawartą umowę z rodzicem dziecka na ten dzień. Trzeba również pamiętać na ile dzieci przedszkole zapewnia miejsca (zgodnie z opinią sanepidu – o ile zostało to określone).

Zgodnie z instrukcją merytoryczną zamieszczoną na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/ w okresie wakacyjnym w następujący sposób wykazuje się dzieci w SIO:

„W przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacyjnym:

  1. dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola – w tym podczas wakacji – powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
  2. dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola – z wyłączeniem wakacji – również powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
  3. przedszkole nie wykazuje przerwy wakacyjnej;
  4. dzieci z innych przedszkoli uczęszczające do przedszkola dyżurującego podczas wakacji powinny być wykazane, tj. zarejestrowane i przypisane do oddziału podstawowego (wystarczy utworzenie jednego oddziału) na czas uczęszczania do przedszkola dyżurującego. W takim oddziale wakacyjnym może być wykazane więcej niż 25 dzieci”.