Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uznała, że przyjęcie wspomnianej uchwały zostało dokonane bez podstawy prawnej. Zdaniem Izby, rada miejska naruszyła art. 7 Konst oraz art. 32 ust. 2b OchrPPożU. Dla przypomnienia z art. 7 Konst wynika, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ogólnie rzecz ujmując podana zasada wyraża założenie, że organom władzy publicznej można tyle tylko, na ile zezwalają regulacje prawne. Organ ten nie może domniemywać kompetencji, ani stosować wykładni rozszerzającej.

Z kolei, z drugiej ww. regulacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

Z motywów wskazanych w uzasadnieniu omawianej uchwały Izby wynika m.in., że: Ww. przepisy nie zawierają upoważnienia dla organu stanowiącego do uregulowania w odrębnej uchwale kwoty środków dotacji planowanej do przekazania ochotniczej straży pożarnej. 

W dalszej części uzasadnienia wskazano, że podstawę do przekazania środków dla ochotniczej straży pożarnej stanowią wyłącznie wydatki, ale określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej. W podanym przypadku wydatki te zostały zaplanowane w budżecie w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej tj. dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) i w paragrafie 2820 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) – zgodnie z KlasBudżR. 

Izba jednoczenie podkreśliła, że: Do udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w (…) na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych wraz z maskami i czujnikami bezruchu nie jest wymagane podjęcie przez Radę Miejską 
 w (….) odrębnej uchwały w tym zakresie, ponieważ przepisy art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie dają organowi stanowiącemu takiej kompetencji.

Finalnie RIO orzekła nieważność wspomnianej uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki ochotniczej straży pożarnej. Oznacza to tym samym, że podejmowanie przez radę gminy (radę miasta) odrębnej uchwały w sprawie dotacji dla ww. straży pożarnej było działaniem nielegalnym. 

Podsumowując, wskazane orzeczenie organu nadzoru jakkolwiek kwestionuje legalność uchwały podjętej przez organ stanowiący gminy w sprawie udzielenie dotacji, to jednak nie kwestionuje samej legalności wydatku budżetowego. Wydatek te ma bowiem podstawę normatywną w art. 32 ust. 2b OchrPPożU. W konsekwencji rada miasta powinna poprzestać na ujęciu tego wydatku tylko w ramach planu wydatków budżetu miasta. 

Dotacje na rzecz ochotniczej straży pożarnej mogą być planowane wyłącznie w budżecie i udzielane w ramach jego wykonywania. Przyznanie dotacji na rzecz ww. podmiotu w odrębnej uchwale uważane jest bowiem za nieważne z powodu braku podstawy prawnej takiej uchwały.

Źródło: https://warszawa.rio.gov.pl