Dotacja dla JST na realizację programu zdrowotnego leczenia niepłodności a konieczność zastosowania właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej

Co ciekawe, Kolegium Izby nie zakwestionowało samej dopuszczalności przekazania środków na ten cel, a podważono wspomniane ujęcie dotacje celowej w ww. klasyfikacji budżetowej – w zakresie wadliwie dobranego paragrafu wydatkowego – 2330. W tym miejscu warto również odkodować oznaczenie powyższego oznaczenia klasyfikacyjnego, w czym pomocne będzie KlasBudżR. I tak, dział 851 został oznaczony jako Ochrona zdrowia, rozdział 85149 został oznaczony jako Programy polityki zdrowotnej, zaś paragraf 2330 został oznaczony jako Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kolegium Izby wskazało, że równolegle do ww. uchwały zmieniającej budżet, rada gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej wspomnianej innej jednostce samorządu terytorialnego poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację wspomnianego programu zdrowotnego. 

Kolegium Izby w podsumowaniu podało, że: Zatem jeżeli Rada Gminy ww. uchwałą zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego, która jest realizowana w formie dotacji, to wydatki na udzielenie tej dotacji na zadania bieżące, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), winny być sklasyfikowane w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Z powyższego wynika więc, że rada gminy w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową zastosowała wadliwy paragraf wydatkowy, tj. zamiast paragrafu 271 zastosowano paragraf 233. Warto dodać, że tylko z pozoru te podziałki klasyfikacji budżetowej są do siebie zbliżone. O ile bowiem w przypadku paragrafu 233 mowa o dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o tyle w opisie paragrafu 271 również mowa o dotacji celowej, ale na pomoc finansową udzielaną z budżetu jednego samorządu do budżetu innego samorządu. Zatem, odmienne jest przeznaczenie stosowania ww. paragrafów wydatkowych dotyczących dotacji.

Podsumowując, w przypadku gdy rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (czyli dotacji celowej) dla innej jednostki samorządu terytorialnego, powinna zastosować adekwatny paragraf wydatkowy dla tej formy przekazania środków. Ustawodawca przewidział w tym zakresie paragraf 271 i taki też należy zastosować dla ujęcia wspomnianej dotacji na realizację programu zdrowotnego dotyczącego leczenia niepłodności metodą in vitro, który to program jest prowadzony przez gminę – beneficjenta dotacji. Końcowo warto dodać, że zastosowanie niewłaściwej klasyfikacji budżetowej z pewnością będzie skutkowało określoną interwencją organu nadzoru, czyli właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej.

Źródło: http://bip.poznan.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności