Co ciekawe, Kolegium Izby nie zakwestionowało samej dopuszczalności przekazania środków na ten cel, a podważono wspomniane ujęcie dotacje celowej w ww. klasyfikacji budżetowej – w zakresie wadliwie dobranego paragrafu wydatkowego – 2330. W tym miejscu warto również odkodować oznaczenie powyższego oznaczenia klasyfikacyjnego, w czym pomocne będzie KlasBudżR. I tak, dział 851 został oznaczony jako Ochrona zdrowia, rozdział 85149 został oznaczony jako Programy polityki zdrowotnej, zaś paragraf 2330 został oznaczony jako Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kolegium Izby wskazało, że równolegle do ww. uchwały zmieniającej budżet, rada gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej wspomnianej innej jednostce samorządu terytorialnego poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację wspomnianego programu zdrowotnego. 

Kolegium Izby w podsumowaniu podało, że: Zatem jeżeli Rada Gminy ww. uchwałą zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego, która jest realizowana w formie dotacji, to wydatki na udzielenie tej dotacji na zadania bieżące, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), winny być sklasyfikowane w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Z powyższego wynika więc, że rada gminy w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową zastosowała wadliwy paragraf wydatkowy, tj. zamiast paragrafu 271 zastosowano paragraf 233. Warto dodać, że tylko z pozoru te podziałki klasyfikacji budżetowej są do siebie zbliżone. O ile bowiem w przypadku paragrafu 233 mowa o dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o tyle w opisie paragrafu 271 również mowa o dotacji celowej, ale na pomoc finansową udzielaną z budżetu jednego samorządu do budżetu innego samorządu. Zatem, odmienne jest przeznaczenie stosowania ww. paragrafów wydatkowych dotyczących dotacji.

Podsumowując, w przypadku gdy rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (czyli dotacji celowej) dla innej jednostki samorządu terytorialnego, powinna zastosować adekwatny paragraf wydatkowy dla tej formy przekazania środków. Ustawodawca przewidział w tym zakresie paragraf 271 i taki też należy zastosować dla ujęcia wspomnianej dotacji na realizację programu zdrowotnego dotyczącego leczenia niepłodności metodą in vitro, który to program jest prowadzony przez gminę – beneficjenta dotacji. Końcowo warto dodać, że zastosowanie niewłaściwej klasyfikacji budżetowej z pewnością będzie skutkowało określoną interwencją organu nadzoru, czyli właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej.

Źródło: http://bip.poznan.rio.gov.pl/