Rozporządzenie wydane zostało na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 55 ust. 3 FinZadOśwU. Dla przypomnienia z ww. art. 55 FinZadOśwU wynika m.in., że

Wyposażenie:

1) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,

2) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII

– jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

(…)

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

Właśnie we wspomnianym rozporządzeniu ujęte zostały różne kwestie organizacyjne związane z dystrybucją środków z ww. dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym terminy na złożenie wniosków o udzielenie dotacji celowej przez wspomniane jednostki.

Wynika to z zapisów zawartych w § 5 ust. 5 nowego rozporządzenia, gdzie postanowiono, że:

5. Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w terminie do:

1) dnia 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;

2) dnia 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 12 lipca;

3) dnia 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

Wskazane terminy uległy pewnym nieznacznym modyfikacjom w stosunku do terminów, które obowiązywały w 2020 r.

Podsumowując, nowe rozporządzenie w sprawie mechanizmów rozdysponowania dotacji celowych na podręczniki i materiały ćwiczeniowe reguluje m.in. nowe terminy składania wniosków o te dotacje przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki winny więc w stosownym czasie opracować wskazany wniosek, w celu pozyskania środków finansowych z tego źródła.