Dotacja dla gmin i limit amortyzacji samochodów elektrycznych – nowe przepisy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 317 opublikowano ustawę z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: ElektromobilU).

1. Dochody JST

JST mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa w zakresie, o którym mowa w przepisach o rozwoju regionalnym, a oprócz takich dotacji JST mogą otrzymywać także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Do art. 42 ust. 2 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.) dodano zapis, zgodnie z którym wspomniane dotacje celowe JST będą mogły otrzymać także na dofinansowanie zadań własnych związanych z budową infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych, o których mowa w ElektromobilU, wykorzystywanych do wykonywania zadań własnych JST .

Dodano też delegację ustawową dla ministra gospodarki, który w porozumieniu z ministrem energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na wyróżnione wyżej zadania uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez JST środków budżetowych otrzymanych w formie dotacji oraz zabezpieczenia przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach.

2. Amortyzacja podatkowa samochodów elektrycznych

Zmianę wprowadzono także do przepisów:

1) art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200);

2) art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem tych przepisów, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (dokonywanych według zasad amortyzacji podatkowej),w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość:

1) 30 000 euro - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ElektromobilU,

2) 20 000 euro - w przypadku pozostałych samochodów osobowych

- przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania .

Przed zmianą obowiązywał jeden limit, tj. 20 000 euro, w odniesieniu do samochodów osobowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ElektromobilU, pojazd elektryczny to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 Prawa o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania .

3. Zwolnienie z akcyzy

Warto też dodać, że w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.); dalej: PodAkcyzU, dodano art. 109a, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ElektromobilU i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 ElektromobilU (chodzi o pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych). W takim przypadku właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem.

Natomiast zgodnie z nowododanym art. 163a PodAkcyzU, w okresie do 1.1.2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ElektoromobilU (chodzi o pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania). W takim przypadku właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności