Dotacja dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2383 opublikowano ustawę z 8.12.2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego.

Dotację, w wysokości 100 mln zł, przekazuje MKiDN w całości nie później niż do końca 2017 r.

Środki stanowiące część kapitału wieczystego Fundacji pochodzącą z dotacji są w całości inwestowane poprzez nabywanie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1e ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2343 ze zm.). Środków pochodzących z dotacji, przekazanych na kapitał wieczysty, nie można wydawać ani w inny sposób przeznaczać na realizację celów Fundacji. Dochody z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji Fundacja przeznacza na prowadzenie prac renowacyjnych, konserwatorskich i inwestycyjnych na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie (ul. Okopowa 49/51) , a w szczególności na:

1) odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę i renowację obiektów budowlanych wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

2) konserwację nagrobków i pomników nagrobnych,

3) konserwację i renowację muru Cmentarza Żydowskiego w Warszawie oraz murków oporowych na tym Cmentarzu,

4) konserwację ścieżek i alejek,

5) konserwację i rewaloryzację zieleni oraz wykonanie innych prac na gruncie, w szczególności robót ziemnych, wykopów oraz usuwanie humusu,

6) wykonanie innych działań mających na celu konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie, polepszenie jego stanu i wyglądu oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem,

7) koszty administracyjne związane z prowadzeniem prac, o których mowa w pkt 1-6, w tym koszty planowania, organizacji i nadzoru nad pracami, prowadzenia postępowań przetargowych i konkursowych, koszty promocji, koszty obsługi prawnej i księgowej, oraz inne związane z zarządzaniem kapitałem wieczystym w części pochodzącej z dotacji.

Ważne
Fundacja ma obowiązek prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz ewidencji dochodów z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącej z dotacji. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności