Dotacja celowa dla szkół artystycznych w 2018 r.

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1274 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 14.6.2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, sposób przekazywania w 2018 r. przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną MKiDN informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; dalej: FinZadOśwU), w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 FinZadOśwU, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji.

Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 FinZadOśwU, publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa (art. 62 ust. 1 FinZadań Oświat).

Po drugie, tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania w 2018 r. wykorzystania wspomnianej wyżej dotacji celowej (w tym kwot refundacji) oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Wniosek o udzielenie szkole artystycznej wspomnianej dotacji celowej sporządza się na przewidzianym formularzu (załącznik nr 3 do rozporządzenia) i dołącza się do niego informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej przekazywanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub 2 do rozporządzenia.

Dyrektor szkoły artystycznej przekazuje MKiDN za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej wniosek wraz z załączonymi do tego wniosku informacjami w postaci papierowej albo elektronicznej. Centrum weryfikuje pod względem formalnym i rachunkowym dane zawarte we wniosku oraz w załączonych do niego informacjach.

W razie stwierdzenia uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje dyrektora szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach, a dyrektor, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Dotacji celowej udziela MKiDN za pośrednictwem Centrum, które również rozlicza wykorzystanie przyznanej dotację. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej dyrektor szkoły artystycznej przekazuje na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo załącznik nr 5, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności