Dostosowanie zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami do zmienionych przepisów ‒ możliwość uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku

Obowiązek złożenia wniosku dotyczył ważnych decyzji wydanych przed 5.9.2018 r. Niezłożenie wymaganego wniosku w terminie do 5.3.2020 r. skutkuje wygaśnięciem decyzji. Niekompletne wnioski złożone w terminie do 5.3.2020 r. mogą zostać uzupełnione.

Do złożenia wniosku w terminie do 5.3.2020 r. zostali zobowiązani posiadacze odpadów legitymujący się:

  • zezwoleniem na zbieranie odpadów,
  • zezwoleniem na przetwarzanie odpadów,
  • zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo
  • pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 14 ust. 1 OdpadyUZm18),

oraz prowadzący instalację, który posiadają pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów (art. 10 OdpadyUZm18).

Zakres wniosku zmieniającego wszystkie w.w. decyzje określono w art. 14 ust. 1 pkt 1-4 OdpadyUZm18, a wymagane załączniki wymieniono w art. 14 ust. 2 pkt 1-7 OdpadyUZm18.

Niepokój wśród zobowiązanych Wnioskodawców budziło sformułowanie zawarte w art. 14 ust. 4 OdpadyUZm18:

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Biorąc pod uwagę liczne wymagania dotyczące wniosku a zwłaszcza jego złączników (art. 14 ust. 1 i 2 OdpadyUZm18), których pozyskanie w określonym czasie nie jest w pełni zależne od Wnioskodawcy, złożenie kompletnego wniosku mogło sprawić trudności wielu podmiotom zobowiązanym.

W dniu 24.2.2020 r. Minister Klimatu opublikował objaśnienie prawne wydane z urzędu na podstawie art. 33 ustawy z 6.3. 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dotyczące stosowania przepisu art. 14 ust. 4 oraz art. 10 OdpadyUZm2018. Minister wydając objaśnienie miał na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa i jednocześnie zapewnienie stabilności i pewności funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów.

Minister zajął następujące stanowisko:

Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie.

Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej, a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5.3.2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5.3.2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Minister Klimatu w przedmiotowym wyjaśnieniu wskazał, że przepis art. 14 ust. 4 OdpadyUZm18 należy interpretować z uwzględnieniem art. 64 § 2 KPA.

Przywołany przepis brzmi:

Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa (innych niż adres wnoszącego), należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Stosowanie powyższego przepisu na gruncie OdpadyUZm18 nie zostało wyłączone. Ponadto warto przy tym zwrócić uwagę na art. 7a § 1 KPA w brzmieniu: Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

Ważne

Oznacza to, że datą wniesienia wniosku jest data jego faktycznego zgłoszenia, nawet jeśli wniosek zawiera braki formalne. Uzupełnienie, na wezwanie organu, stwierdzonego braku formalnego w wyznaczonym terminie powoduje, że wniosek z uzupełnionym brakiem traktuje się jakby od początku został złożony bez braków. Złożenie niekompletnego przedmiotowego wniosku nie powoduje wygaśnięcia decyzji, które jest skutkiem niezłożenia wniosku w terminie do 5.3.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności