Zmiana rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z 10 września 1998 r. (Dz.U. 1998 r. Nr 151, poz. 987 ze zm.) jest konieczna w celu wprowadzenia przepisów techniczno-budowlanych umożliwiających prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością do 250 km/h . Zgodnie z obecnymi regulacjami możliwe jest poruszanie się pociągów na liniach magistralnych z prędkością maksymalną 200 km/h. Brak przepisów stanowi obecnie przeszkodę w pełnym wykorzystaniu taboru kolejowego znajdującego się w posiadaniu przewoźników kolejowych.

Dodatkowo, zmiana rozporządzenia doprowadzi do zapewnienia spójności prawa krajowego dotyczącego budowli kolejowych z przepisami technicznych specyfikacji interoperacyjności, przyjętymi w aktach prawa UE przy uwzględnieniu systemów zarządzania bezpieczeństwem stosowanych przez zarządców infrastruktury.