Dostosowanie polskiego prawa wodnego do przepisów unijnych

Dwie najważniejsze zmiany w ustawie z 16.12. 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. poz. 2195) spowodowane wprowadzeniem unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z 12.8.2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.8.2013, str. 1), sprowadzają się do:

1) uznania za substancje priorytetowe substancji stanowiących zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych oraz zagrożenia, które mogą powodować dla organizmów wodnych jak również dla zdrowia ludzkiego, i których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a za substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – uznanie substancji lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji, a także innych substancji, których poziom osiąga stan niepokojący;

2) wprowadzenia Instytucji zgłoszenia, któremu podlegać mają wszelkie prace budowlane mogące zmieniać naturalny przepływów wód oraz stan wód, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia będzie właściwy miejscowo starosta, a jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na „terenach zamkniętych” – właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności