Dwie najważniejsze zmiany w ustawie z 16.12. 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. poz. 2195) spowodowane wprowadzeniem unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z 12.8.2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.8.2013, str. 1), sprowadzają się do:

1) uznania za substancje priorytetowe substancji stanowiących zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych oraz zagrożenia, które mogą powodować dla organizmów wodnych jak również dla zdrowia ludzkiego, i których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a za substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – uznanie substancji lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji, a także innych substancji, których poziom osiąga stan niepokojący;

2) wprowadzenia Instytucji zgłoszenia, któremu podlegać mają wszelkie prace budowlane mogące zmieniać naturalny przepływów wód oraz stan wód, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia będzie właściwy miejscowo starosta, a jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na „terenach zamkniętych” – właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu.