Przygotowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które wejdzie w życie 31.1.2022 r. Zmienia ono rozporządzenie Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zmiana tego rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów do zmian w VATU,  wprowadzonych ustawą z 13.1.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie 1.2.2022 r. a dotyczą  czasowego obniżenia  stawek VAT na żywność, energię i paliwa. Obniżenie stawek VAT w ustawie jest kontynuacją działań w zakresie obniżek podatków w  ramach działań antyinflacyjnych, w tym są kontynuacją obniżek stawek podatku VAT wprowadzonych w tym celu od 1.1.2022 r. 

Obecnie rozporządzenie z 25.3.2020 r. sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – przewiduje czasowe (od 1.1.do 31.3.2022 r.) obniżenie stawki VAT do: 

  1. 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu, z wyjątkiem importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia objętego zwolnieniem z VAT na warunkach określonych w art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 VATU: gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) oraz energii cieplnej;
  2. 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00), z wyjątkiem importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia objętych zwolnieniem z VAT na warunkach określonych w art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 VATU.

Ponadto do 30.4.2022 r. obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się także do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu: środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw, innych niż wymienione w poz. 12 zał. nr 3 do VATU, z wyłączeniem podłoży mineralnych – o których mowa w ustawie z 10.7.2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Z uwagi na różne daty stosowania stawek obniżonych dla ww.  towarów w ww. rozporządzeniu i zmianie do VATU dostosowano stawki VAT z rozporządzenia do VATU.  W konsekwencji obecne daty obowiązywania obniżonych stawek VAT dla ww. towarów (odpowiednio 31.3.2022 r. oraz 30.4.2022 r.) zmieniono na datę 31.1.2022 r. Natomiast od 1.2.2022 r. do 31.7.2022 r. będą obowiązywały obniżone stawki VAT na podstawie VATU, tj. odpowiednio stawka: 

0% – na gaz ziemny, środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych),

5% – na energię elektryczną i energię cieplną.