Dostęp do zasobów genetycznych – szczegółowy zakres kontroli użytkowników

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 297 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.1.2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu kontroli użytkowników. Wynika z niego, że kontrola użytkowników obejmuje sprawdzenie sześciu zakresów:

1) jakie środki użytkownik podjął w celu dołożenia należytej staranności, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz.Urz. UE L 150 z 20.5.2014, s. 59; dalej: rozporządzeniem nr 511/2014).

Użytkownicy, dokładają należytej staranności, by upewnić się, czy wykorzystane przez nich zasoby genetyczne i tradycyjna wiedza związana z zasobami genetycznymi pozyskane były zgodnie z prawodawstwem lub przepisami krajowymi dotyczącymi dostępu i podziału korzyści oraz by korzyści były dzielone uczciwie i sprawiedliwie, zgodnie ze wzajemnie uzgodnionymi warunkami oraz zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie wymogami prawa i przepisami.

2) czy dla wykorzystywanych zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi zostały zawarte wzajemnie uzgodnione warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 511/2014, oraz czy użytkownik wykorzystuje i przekazuje zasoby genetyczne i tradycyjną wiedzę związaną z zasobami genetycznymi zgodnie z tymi warunkami.

Zasoby genetyczne i tradycyjna wiedza związana z zasobami genetycznymi mogą być przekazywane i wykorzystywane jedynie zgodnie ze wzajemnie uzgodnionymi warunkami, jeżeli są one wymagane na mocy mających zastosowanie wymogów prawa lub przepisów;

3) czy użytkownik posiada uznane międzynarodowe świadectwo zgodności lub informacje i dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 511/2014, a także czy przekazuje te dokumenty i informacje kolejnym użytkownikom.

Chodzi tu o uznane międzynarodowe świadectwo zgodności, jak również informacje na temat treści wzajemnie uzgodnionych warunków istotnych dla kolejnych użytkowników, lub inne dokumenty wymienione w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 511/2014, tj. m.in. informacje i dokumenty na temat daty i miejsca dostępu do zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, opisu zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z wykorzystanymi zasobami genetycznymi, istnienia praw i obowiązków związanych z dostępem i podziałem korzyści, w tym praw i obowiązków dotyczących późniejszych zastosowań i komercjalizacji lub ich braku, zezwoleń, wzajemnie uzgodnionych warunków itd.;

4) czy użytkownik zrealizował obowiązki, o których mowa w art. 4 ust. 5, 6 lub 8 rozporządzenia nr 511/2014. Chodzi m.in. o sytuację, gdy posiadane przez użytkowników informacje są niewystarczające lub kiedy utrzymuje się niepewność co do legalności dostępu i wykorzystania zasobów. Wówczas użytkownicy uzyskują zezwolenie na dostęp lub jego równoważnik i ustanawiają wzajemnie uzgodnione warunki lub też zaprzestają wykorzystania zasobów genetycznych;

5) czy użytkownik złożył oświadczenie o dołożeniu należytej staranności zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 511/2014. Państwa członkowskie i Komisja wymagają bowiem od wszystkich beneficjentów środków finansowych przeznaczonych na badania z wykorzystaniem zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi złożenia oświadczenia, że dopełniają obowiązku dołożenia wspomnianej wyżej należytej staranności;

6) czy użytkownik złożył oświadczenie o dołożeniu należytej staranności oraz przedłożył informacje i dalsze dowody, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 511/2014.

Na końcowym etapie opracowania produktu powstającego przy wykorzystaniu zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z takimi zasobami, użytkownicy składają właściwym organom oświadczenie, że spełnili obowiązki na mocy art. 4 rozporządzenia nr 511/2014, i jednocześnie przedkładają wymagane informacje. Na wniosek właściwego organu krajowego użytkownicy przekazują dalsze dowody.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności