Ministerstwo poinformowało, że w przepisach ustawy z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), które weszły w życie 5.9.2016 r., zdefiniowano 3 rodzaje placówek dla osób bezdomnych, tj.:

1) ogrzewalnia,

2) noclegownia,

3) schronisko.

W przepisach tych zostały uregulowane również zasady i formy wsparcia osób bezdomnych.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że organizacje pozarządowe rekomendowały, aby w każdym z 3 typów placówek dla osób bezdomnych mogły przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Tymczasem, o zakazie przebywania chorych w placówkach dla osób bezdomnych można mówić tylko wtedy, gdy ich stan zdrowia zagraża innym, np. gdy dotykają ich choroby zakaźne wymagające odizolowania od innych mieszkańców. Jednocześnie z uwagi na interwencyjny charakter placówek dla osób bezdomnych, w sytuacjach kryzysowych, w tym w okresie silnych mrozów, każda placówka ma obowiązek przyjąć osobę, a następnie podjąć działania zmierzające do ustalenia, gdzie ta osoba ma docelowo przebywać .