W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1457 ustawę z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 69 § 1 PostAdmU, doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.

Nowelizacja wprowadza § 2 do art. 69 PostAdmU, zgodnie z którym na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W takim przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata. W zawiadomieniu wskazuje się placówkę pocztową operatora, w której złożono pismo, oraz zamieszcza się informację, że należy je odebrać w ciągu 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Ważne

 

W przypadku niepodjęcia pisma we wskazanym 7-dniowym terminie, stosuje się zasady ustalania terminów, w tym też tzw. fikcję doręczenia, zgodnie z nowym art. 73 § 5 PostAdmU.