W kontekście podanej problematyki w pierwszej kolejności warto odnotować regulacje WodaŚciekU.

W art. 19 ust. 3 i 4 WodaŚciekU m.in. postanowiono, że rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.

Z kolei w ust. 5 postanowiono, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 20.9.2022 r. (NR PN-II.4131.331.2022), opubl. w dzienniku urzędowym 22.9.2022 r. We wskazanym rozstrzygnięcie nadzorczym organ nadzoru zakwestionował m.in. zapisy w zakresie:

§ 7 ust. 3 Regulaminu przyjęto, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

W kontekście ww. zapisów organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka aspektów prawnych:

1) ww. przytoczona regulacja została podjęta z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 5 WodaŚciekU;

2) ww. kwestie zostały już unormowane w § 18 ust. 1 TaryfR;

3) organ stanowiący gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie lub przepisach wykonawczych. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Jak trafnie zauważa się w orzecznictwie sądowym, trzeba liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji ustawodawcy.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków wkraczać w kwestie, które zostały już określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Źródło: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/actbymonths