Powyższe zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 327). W projekcie tym przewidziano wiele zmian legislacyjnych m.in. w art. 255 FinPubU. Zgodnie z jego ust. 1 w obecnym brzmieniu:

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków określonego na:

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 25 dnia danego miesiąca.

Wg projektu nowelizacji ww. przepis ma przyjąć treść:

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków określonego na:

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego miesiąca,

2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 25 dnia danego miesiąca

– a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

W uzasadnieniu projektu m.in. wskazano, że wspomniana zmiana ma na celu doprecyzowanie terminu, w jakim zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe, poprzez wskazanie, że gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – powinno to nastąpić do pierwszego dnia roboczego po tym terminie. Takie sytuacje występowały w praktyce, w zależności od tego kiedy wypadał ww. 15 dzień miesiąca albo 25 dzień miesiąca.

Oprócz ww. zmiany projekt przewiduje dodanie nowego przepisu jako ust. 6, a dotyczącego naliczania odsetek od przekazanych przez JST z opóźnieniem dochodów z realizacji zadań zleconych. Treść projektowanego przepisu jest następująca:

Od kwot dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zwróconych po terminie określonym w ust. 1 lub 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania dochodów.

W zakresie tego nowego przepisu w uzasadnieniu projektu podano, że przepisy ustawy w obecnym brzmieniu nie zawierają regulacji stanowiącej, od jakiego terminu należy liczyć odsetki od kwot dochodów przekazanych w trybie art. 255 FinPubU, z uchybieniem wskazanych w przepisie terminów. Dla przejrzystości i jasności prowadzenia postępowania administracyjnego zasadne jest precyzyjne określenie wskazanych terminów, gdyż w tej kwestii konieczne było określenie terminów na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów OrdPU.

Podsumowując, projektowane zmiany w art. 255 FinPubU niewątpliwie zmierzają w dobrym kierunku, bowiem usuną dotychczasowe wątpliwości i dadzą pewność działań podejmowanych przez JST w zakresie metodologii przekazywania pobranych dochodów budżetowych na rzecz SP.

Źródło: RCL