Na stronie Senatu RP https://www.senat.gov.pl ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe (nr druku 693). Wspomniany projekt przewiduje kolejne nowatorskie rozwiązania legislacyjne jeśli chodzi o wsparcie uchodźców narodowości ukraińskiej.

Jedna z projektowanych zmian w PomocUkrainaU przewiduje możliwość tworzenia w gminach tzw. domowych punktów wychowania przedszkolnego – w celu zapewnienia dzieciom opieki i nauki w warunkach zbliżonych do domowych, przy czym w punkcie takim nie może przebywać więcej niż siedmioro dzieci (nowo projektowany art. 28a). Z projektowanych przepisów wynika nadto, że zgodę na utworzenie domowego punktu wychowania przedszkolnego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wydaje w szczególności w przypadku niewystarczającej liczby dostępnych miejsc w publicznych przedszkolach i punktach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Istotnym uproszczeniem jest odstąpienie od wymogu przedstawienia opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w przypadku gdy domowy punkt przedszkolny ma być zlokalizowany w lokalu mieszkalnym.

Z punktu widzenia gospodarki finansowej istotne dla gminy jest to, że osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna będąca organem prowadzącym domowy punkt wychowania przedszkolnego, po uzyskaniu wpisu do ewidencji, może wystąpić do gminy o udzielenie dotacji. Wysokość dotacji oraz zasady jej przekazywania i rozliczenia określane są w porozumieniu zawartym pomiędzy gminą będącą dla domowego punktu wychowania przedszkolnego organem rejestrującym, a osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą domowy punkt wychowania przedszkolnego, przy czym wysokość dotacji na wychowanka nie może być niższa niż kwota otrzymana z budżetu państwa, o której mowa w ust. 5. Z kolei, z tej ostatniej jednostki redakcyjnej wynika, że jednostki samorządu terytorialnego udzielające dotacji prowadzącym domowe punkty wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego wychowanka objętego opieką w takim punkcie środki z budżetu państwa w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji przewidzianej dla dzieci w wieku 2,5–5 lat w przedszkolach.

Podsumowując, opisane wyżej projektowane rozwiązanie w zakresie edukacji przedszkolnej wydaje się mieć poważne szanse na wejście w życie po przekazaniu projektu do Sejmu. Są to bowiem regulacje prawne w założeniu odciążające gminne systemy edukacji przedszkolnej w związku z napływem dzieci narodowości ukraińskiej, a dodatkowo nowy mechanizm przewiduje system dotacji, co może być znaczącą zachętą dla rozwoju domowych punktów wychowania przedszkolnego.