Mieszkaniec Górowa Iławieckiego wystąpił do burmistrza o udostępnienie faktur (wraz z opisem) za obsługę prawną miasta. Burmistrz faktury udostępnił, ale część informacji na nich została zaczerniona – w tym tak kluczowe jak cena. W ocenie burmistrza stanowiły one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 11.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a prawnik obsługujący miasto nie wyraził zgody na upublicznienie tych danych.

Wnioskodawca uznał, że burmistrz nie udostępnił mu żądanych informacji (zrobił to tylko pozornie), pozostaje w zwłoce, więc wniósł skargę na bezczynność organu do WSA w Olsztynie.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie nie budził wątpliwości fakt, że żądane przez stronę skarżącą dane miały charakter informacji publicznych, gdyż odbiorcą spornych faktur był organ administracji publicznej, a konkretnie jego jednostka pomocnicza w postaci urzędu miasta. Nie ulegało także wątpliwości, że burmistrz miasta, jako organ samorządu terytorialnego, był podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji mających charakter informacji publicznej, w której posiadaniu się znajduje (art. 4 ust. 3 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.; dalej: DostInf­PubU). Niewątpliwe też faktury dotyczyły spraw publicznych, ponieważ obejmowały one obsługę prawną organu administracji publicznej. W związku z powyższym, jako dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków publicznych, podlegały one udostępnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 DostInfPubU.

Skoro zatem wnioskowane dokumenty stanowiły informację publiczną w rozumieniu DostInfPubU, powinny zostać udostępnione wnioskodawcy w trybie przewidzianym w ­DostInf­PubU, czyli bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

Ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej zawarte są jedynie w art. 5 DostInfPubU, na podstawie którego organ może ograniczyć dostęp do żądanych informacji publicznych ze względu na prywatność osoby fizycznej lub z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Właśnie na ustawowo chronioną tajemnicę przedsiębiorcy powoływał się organ w omawianej sprawie, informując pisemnie wnioskodawcę o braku możliwości udostępnienia pełnej treści faktur i wyczerniając w ich treści niektóre informacje. W ocenie Sądu doszło jednak w niniejszej sprawie do bezczynności organu, gdyż chcąc skorzystać z ograniczenia dostępu do informacji publicznej, powinien on wydać decyzję odmowną na podstawie art. 16 DostInfPubU.

Od przedmiotowego wyroku burmistrz wniósł skargę kasacyjną do NSA, który jednak ją odrzucił jako niezasadną. W wyroku z 19.1.2016 r. (I OSK 2187/14, Legalis) NSA stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zgodne z prawem załatwienie wniosku mogło polegać albo na udostępnieniu żądanych informacji, albo na wydaniu decyzji odmawiającej wydania faktur ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa (prawnika).