Jakich dokumentów dotyczy wprowadzona zmiana? Nowe wzory, dzięki Rozporządzeniu z 14.12. 2017 r. (wydanemu na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego), otrzymały m.in. odpisy zupełne i skrócone aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu w formie dokumentów elektronicznych.

Jak piszą projektodawcy w uzasadnieniu, wydanie nowego rozporządzenia przez Ministra Cyfryzacji związane jest z obowiązkiem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanego dalej „eIDAS”.

Przepisy unijne wprowadziły termin „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”, który jest odpowiednikiem „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu”. Ponadto na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego możliwe jest opatrzenie dokumentu „kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną”.

Ustawa o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (skierowana obecnie do podpisu Prezydenta) dostosowuje terminologię występującą w Prawie o aktach stanu cywilnego, konieczne stało się szybkie wydanie przepisów wykonawczych – stąd wejście w życie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 14.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2341) weszło w życie 15 grudnia.