Dokumentowanie działań wójta jako organu podatkowego w zakresie opłaty za odpady komunalne

W kontekście podanej problematyki wstępnie warto przypomnieć, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma normatywne podstawy w przepisach CzystGmU.

W art. 6h CzystGmU postanowiono, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani ponosić:

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

2) osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 2a ust. 1,

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2

- na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości lub lokale.

W przypadku braku płatności wspomnianych opłat, powstają zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które powinny być przez organ podatkowy dochodzone. Jest to prawny obowiązek, który ma uzasadnienie w art. 42 ust. 5 FinPubU, z którego wynika, że jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Jednak kluczowe znaczenie z punktu widzenia poruszonej problematyki mają przepisy zawarte w PostWierzR.

§ 2

1. Wierzyciel może podejmować działania informacyjne w przypadku, gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy nie został wystawiony.

2. Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub pisemnej.

3. Działania informacyjne są ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym wierzyciela, jeżeli istnieją warunki techniczne do ich ewidencjonowania w takim systemie, albo w postaci papierowej.

4. Zewidencjonowaniu podlegają forma działania informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby, która podjęła działanie informacyjne.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Poznaniu z 29.8.2022 r. (znak WK-0911/8/2022).

W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że: Kontrola podejmowanych przez organ podatkowy działań zmierzających do wyegzekwowania od dłużników zaległych kwot w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazała (w badanej próbie), że nie ewidencjonowano działań informacyjnych podjętych wobec dłużników, u których wystąpiły zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czym naruszono przepisy § 2 ust. 3 i 4 PostWierzR.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są prawnie uzasadnione. Działania informacyjne prowadzone przez organ podatkowy (wójta gminy) wobec dłużników opłaty za odpady komunalne, muszą być ewidencjonowane albo elektronicznie albo w sposób papierowy. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, który musi być respektowany przez organy podatkowe.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności