W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1375 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26.8.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Publiczne szkoły artystyczne prowadzą dokumentację przebiegu nauczania:

  • księgę uczniów i słuchaczy;
  • dzienniki lekcyjne, dzienniki lekcyjne zajęć edukacyjnych artystycznych i dzienniki zajęć;
  • arkusze ocen uczniów;
  • protokoły postępowania rekrutacyjnego;
  • protokoły egzaminów.

Do dokumentacji przebiegu nauczania zalicza sie również uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów, protokoły zebrań rady pedagogicznej, prace kontrolne i egzaminacyjne, indeksy, zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia oraz zezwolenia wydane przez dyrektora szkoły na indywidualny program lub tok nauki.

Publiczne placówki artystyczne prowadzą zaś:

  • dzienniki lekcyjne zajęć edukacyjnych artystycznych;
  • protokoły postępowania rekrutacyjnego.
Ważne
W razie zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów oraz protokołów egzaminów.