Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania odnośnie dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Obie grupy dokumentacji składają się z części tekstowej i graficznej i sporządza się je w postaci:

a) papierowej;

b) elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych, zabezpieczonej przed ingerencją w jej treść.

1. Omówienie przepisów

Do rozporządzenia dołączono, jako załączniki, następujące wzory dokumentów:

1) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego (zał. nr 1);

2) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (zał. nr 2);

3) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne źródła naturalnego (zał. nr 3);

4) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych lub solanek (zał. nr 4);

5) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych (zał. nr 5);

6) karta informacyjna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (zał. nr 6).

Do postępowań dotyczących dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich wszczętych i niezakończonych przed 30.12.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Komentarz

Z art. 93 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.), wynika, że ww. dokumentację geologiczną:

1) przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej;

2) zatwierdza, w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej.

Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, wspomniany organ odmawia jej zatwierdzenia. Zmiany w dokumentacji dokonuje się przez sporządzenie dodatku.