Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczyło zaś uchwały rady gminy w sprawie zmiany w budżecie gminy. W podanej uchwale rada gminy dokonała różnych zmian w parametrach budżetowych, w tym w zakresie dochodów, wydatków oraz planowanego deficytu budżetowego.

Dla przypomnienia, w art. 211 FinPubU podano, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. Z kolei, jak wynika z art. 217 ust. 1 FinPubU, różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Regionalna izba obrachunkowa we wspomnianej na wstępie uchwale – dokonując analizy zapisów w sprawie zmiany budżetu – wskazała, że doszło do naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 3 FinPubU. Dla przypomnienia, z podanej regulacji wynika, że uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W ścisłym związku z ww. przepisem pozostaje art. 217 ust. 2 FinPubU. Tamże postanowiono, że deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) kredytów;

3) pożyczek;

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8;

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych;

8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Podsumowując, rozstrzygniecie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej wydaje się być uzasadnione. Rada gminy, dokonując zmian budżetu skutkujących zmianą poziomu deficytu, powinna jednoznacznie wykazać to w treści uchwały. Uchwala budżetowa nie może zawierać w tym zakresie braków. Chodzi więc w pierwszej kolejności o podanie kwoty (nowego) deficytu, a następnie podanie źródeł pokrycia tegoż deficytu. Takimi źródłami mogą być np. pożyczki, kredyty, czy wolne środki.

Źródło: bip.rio.gdansk.gov.pl