Dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Kultury

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.; dalej: GryHazardU), tryb składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (FPK).

Wydatki FPK są przeznaczane na promowanie lub wspieranie:

1) ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;

2) twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;

3) działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;

4) zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

5) twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej;

6) spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji z zakresu wymienionego wyżej promowania i wspierania.

Warunkiem udzielenia dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w:

1) punktach 1-4 jest zgodność wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków FPK w ramach limitu wydatków na ich dofinansowanie określonych przez ministra na dany rok kalendarzowy i ogłoszonych w formie programów w BIP na stronie podmiotowej MKiDN;

2) punkcie 5 jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862), oraz osiągnięć twórczych lub artystycznych albo znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej;

3) punkcie 6 jest zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest MKiDN, ich związek z realizacją inwestycji z zakresu promowania i wspierania zadań, oraz zgoda MKiDN wyrażona przed ich zaciągnięciem.

Zgodnie z rozporządzeniem, aby uzyskać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek zawierający wymienione w nim dane. Do wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przed 1.10.2017 r. oraz do umów o dofinansowanie realizacji zadań zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia MKiDN z 30.6.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. poz. 797 oraz z 2016 r. poz. 2156).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności