Dofinansowanie zadań dotyczących pomników upamiętniających tradycje oręża polskiego

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1333 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6.7.2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Zakres zadań związanych z budową i remontami pomników, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, obejmuje:

1) prace projektowe, w tym: projekt artystyczny, projekt budowlany, dokumentację techniczną, projekt architektoniczno-wykonawczy;

2) prace artystów związane z wykonaniem pomnika, w tym: prace rzeźbiarskie, wykonanie odlewu, detali ozdobnych;

3) roboty budowlane związane z wykonaniem lub renowacją pomnika;

4) prace konserwatorskie i dokumentację konserwatorską;

5) prace związane z aranżacją otoczenia pomnika;

6) oświetlenie pomnika;

7) instalację audiowizualną;

8) prace archeologiczne, ekshumacyjne i pochówki.

Minister Obrony Narodowej przeprowadzi konkurs ofert JST na realizację tych zadań, a także powołuje komisję konkursową, która dokonuje oceny ofert. JST składają oferty realizacji zadania, która zawiera:

1) nazwę JST i adres urzędu ją obsługującego;

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej JST oraz jej adres e-mail i numer telefonu;

3) opis zadania uwzględniający termin, miejsce oraz harmonogram jego realizacji;

4) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania;

5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania JST oraz jej skarbnika.

W przypadku budowy pomnika, którego lokalizacja wynika z miejsca wydarzeń historycznych, które ma upamiętnić, Minister Obrony Narodowej może, na umotywowany wniosek JST, na obszarze której pomnik ma powstać, udzielić dotacji tej JST bez organizacji konkursu.

Minister Obrony Narodowej, rozpatrując ofertę, bierze pod uwagę:

1) rekomendacje komisji;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań;

3) priorytety w zakresie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego na dany rok, które zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu.

Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z ofertą oraz jego wyniki będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w BIP. MON informuje też JST, które zostały wyłonione w drodze konkursu, o wynikach konkursu.

Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umowy zawartej przez MON z JST, która będzie zawierała w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, oraz termin realizacji zadania;

2) kwotę dotacji przyznanej JST oraz tryb i termin jej przekazania;

3) wysokość środków własnych przeznaczanych przez JST na realizację zadania;

4) termin wykorzystania dotacji;

5) tryb kontroli realizacji zadania;

6) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

7) warunki powierzenia przez JST realizacji części lub całości przyjętych zadań podmiotom trzecim.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności