30 czerwca 2014 r. wchodzą w życie przepisy wydłużające okres obowiązywania:

  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.3.2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 316),
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30.3.2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 57, poz. 472).

Pierwsze z rozporządzeń reguluje: tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrotu ze środków PFRON (m.in. na adaptację pomieszczeń zakładu do potrzeb niepełnosprawnych, adaptację i nabycie urządzeń ułatwiających niepełnoprawnemu pracę lub funkcjonowanie, itp.), wzór wniosku i elementy umowy o zwrot kosztów, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów.

Natomiast drugie z rozporządzeń określa zasady refundacji szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza: rodzaje uwzględnianych kosztów, poziom refundacji oraz procedurę składania wniosku i zawierania umowy ze starostą.

Wspomniane rozporządzenia miały początkowo obowiązywać tylko do 30 czerwca 2014 r. Jednak w 2013 r. uległy zmianie przepisy unijne dotyczące pomocy publicznej dla pracodawców (tj. rozporządzenie Komisji (WE) 800/2008 z 6.8.2008 r. zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 1224/2013) poprzez wydłużenie okresu, w którym państwa mogą udzielać pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom.

Konsekwencją opisanej zmiany jest możliwość dłuższego o 6 miesięcy stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw polskich. Z uwagi na powyższe, Minister Pracy i Polityki Społecznej zdecydował, że dotychczasowe zasady korzystania z pomocy będą stosowane do 31 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:

  • § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 576)
  • § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 577)