Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki udzielania oraz przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, oraz
  • terminy składania i wzory:
    • miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P),
    • wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (WN-D).

Jest ono konsekwencją zmian w ustawie z 27.8.1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązująca od 1.1.2015 r. nowelizacja dotyczyła m.in. art. 26b określającego sposób ustalania „efektu zachęty” warunkującego dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Obecnie efekt ten ustala się z uwzględnieniem wzrostu netto zatrudnienia ogółem (dotychczas dodatkowo niezbędny był wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych).

Rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wdraża zmiany dotyczące obliczania „efektu zachęty” dostosowując jednocześnie krajowe regulacje do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).

Nowe zasady dofinansowywania stosuje się od wynagrodzeń należnych za styczeń 2015 r. a nowe wnioski z informacją składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (dotychczasowy termin został wydłużony). Rozporządzenie obowiązuje do 30.6.2021 r.

Oprócz nowych zasad ustalania „efektu zachęty” oraz nowych wzorów informacji i wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, modyfikacji uległ również obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy. Informacje te przekazuje się na formularzach:

  • INF-O-PP – pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • INF-O-PR – pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Przy czym od 1.1.2015 r. dodatkowo do formularza INF-O-PP (złożonego wraz z wnioskiem Wn-D) pracodawca powinien dołączyć informacje wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Informacje te można pobrać ze strony internetowej PFRON. Są dostępne pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/formularze/2284,Formularze-dotyczace-dofinansowan-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych-2.html.