W wykonaniu pkt. III.15 (Monitoring) ww. zaleceń Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określił zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz terminy przygotowywania i przekazywania Prezesowi UZP informacji o stosowaniu klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych (rozesłano do podmiotów zobowiązanych do wykonania obowiązku).

Informacja o stosowaniu klauzul społecznych ma być przekazywana drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP do 1 marca każdego roku, począwszy od sprawozdania za 2015 r., które musi być przekazane do 1.3.2016 r. Forma i termin przekazywania tej informacji są zbieżne z formą i terminem przekazania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Oznacza to, że już teraz należy podjąć działania w celu zebrania i uporządkowania informacji niezbędnych do wykonania tego obowiązku sprawozdawczego.

Obowiązek przekazania informacji o stosowaniu klauzul społecznych (zakres podmiotowy) dotyczy:

1) ministrów w zakresie urzędu obsługującego ministra,

2) kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministrów, jeżeli jednostki te zobowiązane są do prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 2 lub art. 274 ust. 4-6 FinPubU (dodatkowo przekazują oni tę informację do wiadomości nadzorującego ich ministra),

3) kierowników następujących jednostek podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów: Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiej Agencji Kosmicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Rządowego Centrum Legislacji, Polskiej Akademii Nauk oraz urzędów zapewniających obsługę Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Praw Pacjenta,

4) wojewodów w zakresie urzędu obsługującego wojewodę,

5) dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej w administracji rządowej.

Zakresem Informacji o stosowaniu klauzul społecznych (tj. wynikającym z art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 pkt 1 i art. 29 ust. 4 pkt 4 ZamPublU) objęto w szczególności dane, które przedstawia poniższa tabela (zakres przedmiotowy).

Zakres danych (katalog minimalny)

Informacje uzupełniające (katalog minimalny)

Liczba i wartość postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia, w których zastosowano klauzule społeczne (należy je obliczyć zgodnie z zasadami określonymi dla rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach sporządzanego na podstawie ZamPublU)

Organizacyjne i prawne aspekty zastosowania klauzul społecznych (ograniczenie podawanych danych do 300 znaków)

Numer ogłoszenia i rodzaj publikatora (BZP, Dziennik Urzędowy UE), w którym zamieszczono/opublikowano ogłoszenie o zamówieniu z zastosowaniem klauzuli społecznej

Informacje o unieważnionych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których zastosowano klauzule społeczne (w tym podanie przyczyn unieważnienia, które miały związek z zastosowaniem klauzuli społecznej)

Rodzaj oraz przedmiot zamówienia (z podaniem kodu CPV i trybu udzielenia zamówienia)

Informacje o zastosowaniu innych niż klauzule społeczne instrumentów umożliwiających uwzględnienie aspektów społecznych w postępowaniach zakończonych udzieleniem zamówienia, do których stosuje się przepisy ZamPublU

Rodzaj klauzul społecznych zastosowanych przez zamawiającego

Informacje o zastosowaniu klauzul społecznych lub innych instrumentów uwzględniających aspekty społeczne w postępowaniach zakończonych udzieleniem zamówienia, do których nie stosuje się przepisów ZamPublU (ograniczenie podawanych danych do 300 znaków)