Nabycie prawa do „trzynastki”

Warunkiem nabycia prawo do pełnego świadczenia jest przepracowanie u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który pracował krócej niż rok, jednak nie mniej niż 6 miesięcy, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Warunku minimum 6 miesięcy pracy nie muszą spełnić m.in. pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, powołani do pełnienia służby wojskowej, czy odchodzący na emeryturę.

Prawo do trzynastki wyłącza:

  • nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż 2 dni,
  • stan nietrzeźwości w pracy,
  • kara dyscyplinarną wydalenia z pracy,
  • dyscyplinarne zwolnienie pracownika.

Wysokość „trzynastki”

Pełną trzynastą pensję stanowi 8,5% kwoty wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego. W 2020 roku to 8,5% wynagrodzenia za 2019 rok. Do podstawy naliczania świadczenia zalicza się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Trzynasta pensja naliczana jest proporcjonalnie do okresu pracy. Nie przysługuje za okresy nieświadczenia pracy. Zatem za okres urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, czy rodzicielskiego trzynastka nie jest naliczana, chociaż okres taki eliminuje warunek nabycia prawa do świadczenia w postaci minimum 6 miesięcy pracy.

Termin wypłaty

„Trzynastka” wypłacana jest raz w roku w terminie do końca marca, za poprzedni rok.

„Trzynastka” dla nauczycieli

Odrębne zasady nabywania prawa dotyczą nauczycieli szkół publicznych. I tak:

  • 3/4 nowo zatrudnionych nauczycieli (od 1.9.) nie dotyczy warunek przepracowania minimum 6 miesięcy w placówce,
  • 3/4 prawo do trzynastki ustala się odrębnie w każdej placówce, z którą nauczyciela wiąże stosunek pracy.