W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 11 opublikowano ustawę z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Zmiany wprowadzono m.in. do ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.; dalej: EzgAdmU),tj. w art. 10 EgzAdmU, do którego dodano § 6, zgodnie z którym nie podlegają egzekucji administracyjnej:

  • dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) oraz
  • dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). 

Dodatki te nie podlegają też egzekucji sądowej na podstawie art. 833 § 8 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).