Przepisy ustawy z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2120) zmieniają przepisy DziałLeczU.

Ustawa wprowadza dodatek za każdą godzinę pracy w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego dla ratowników medycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowych, specjalistycznych jak również w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego. W przypadku ratowników medycznych zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, np. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało w wysokości 30% stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę. Uzupełnić należy, że do powyższej stawki godzinowej nie wlicza się dodatków przysługujących członkowi zespołu ratownictwa medycznego. 

Ustawa jest istotna dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego ze względu na ustawowy obowiązek wypłacenia dodatku dla ratowników medycznych. 

Ważne

Ustawa weszła w życie z dniem 9.12.2021 r., z wyjątkiem art. 4 ustawy, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1.10.2021 r.