Dodatek przysługuje, jeżeli nauczyciel wykonuje dodatkowe zadania związane z powierzoną funkcją.

Dodatek za wychowawstwo klasy jest dodatkiem funkcyjnym i z tego względu przysługuje nauczycielowi wówczas, gdy jest to uzasadnione zwiększonym zakresem obowiązków, wykonywaniem dodatkowych zadań.

Orzecznictwo
W wyroku z 24.10.2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (II SA/Go 580/07) stwierdził, że tylko nauczyciel wykonujący dodatkową (poza nauczaniem określonego przedmiotu) funkcję wychowawcy klasy ma prawo otrzymać dodatek funkcyjny.

Zakres zadań nauczyciela wychowawcy określa statut – stosownie do zapisu art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jeżeli zatem, opiekun w liceum dla dorosłych spełnia powyższe warunki – wówczas należy przyjąć, że spełnia przesłanki do uzyskania dodatku.