W opinii autora, dodatek za wysługę lat podlega wliczeniu do „trzynastki” w części przysługującej za czas pracy, a nie nieobecności.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także:

1) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz

2) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Jeśli chodzi o dodatek stażowy, to powinien być wliczony do podstawy „trzynastki” w części przypadającej na okres faktycznie przepracowany. Należy jednak liczyć się z tym, że istnieją inne poglądy w tej kwestii. Eksperci przywołują tu pismo MPiPS z 19.1.2011 r., w którym stwierdzono, że dodatek powinien być w całości uwzględniony w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DPR-V-053-6-BW/MŻ/2011). Jednocześnie zastrzeżono, że: „Departament nie jest uprawniony do wykładni obowiązujących przepisów, ani do zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych. Poglądy Departamentu nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Wiążący charakter dla stron mają jedynie orzeczenia sądowe wydawane w indywidualnych sprawach”.

Jednak nie można pominąć faktu, że „trzynastka” premiuje frekwencję pracownika w pracy, przysługuje za czas efektywnej pracy, a nie za czas nieobecności, nawet tych płatnych (wyjątek dotyczy jedynie urlopu wypoczynkowego). Z art. 4 ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872 ze zm.) wynika wyraźnie, że oblicza się „trzynastkę” z wynagrodzenia „za pracę”. Odesłanie do przepisów rozporządzenia urlopowego w sprawie ustalenia składników tu przyjmowanych i wykluczanych również potwierdza tezę, że pomija się wynagrodzenia za czas usprawiedliwionych nieobecności. Do takich absencji można zaliczyć np. niezdolność do pracy z powodu choroby.

Nadmieniam jednak, że ostatecznie to pracodawca musi zdecydować w sprawie sposobu uwzględnienia w „trzynastce” dodatku stażowego.