Miasto złożyło zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w którym to wystąpieniu Izba nakazała doprowadzić zapisy obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania w zakresie okresu, na jaki może być przyznawany dodatek specjalny, do zgodności z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności do treści art. 36 ust. 5 PracSamU. Dla przypomnienia z ww. regulacji wynika, że: Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

Miasto w odwołaniu argumentowało możliwość przyznawania dodatku na czas nieokreślony m.in. opierając się o art. 39 PracSamU. Z tego artykułu wynika zaś, w szczególności, że pracodawca w regulaminie wynagradzania, może określić:

1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;

2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5 PracSamU, oraz innych dodatków.

Kolegium RIO (jako organ odwoławczy od wystąpienia pokontrolnego prezesa regionalnej izby obrachunkowej) analizując ww. argumenty miasta wskazało, że dodatek specjalny jest świadczeniem, które może być przewidziane jedynie za wykonanie dodatkowych zadań, poza bieżącymi zadaniami służbowymi lub z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Jest to zatem świadczenie o charakterze jednorazowym lub też krótkookresowym. W dalszej części argumentacji prawnej, Kolegium Izby, opierając się o stanowiska doktryny akcentowało, że nie jest dopuszczalne, co spotyka się czasami w praktyce, ustalanie pracownikom tego dodatku na czas nieokreślony.

Wskazano dodatkowo na stanowisko zawarte w uchwale Kolegium RIO we Wrocławiu z 14.11.2018 r. (Nr 130/2018), gdzie podano, że dodatek specjalny nie powinien być stałym elementem wynagrodzenia, związanym ze stałym zwiększeniem obowiązków lub zadań pracownika, a powinien pojawiać się wówczas, gdy zwiększenie obowiązków lub powierzenie dodatkowych zadań ma charakter okresowy. Przyznawanie dodatków specjalnych w sposób ciągły, tj. na czas od stycznia do grudnia (co kwartał, bądź co pół roku) i stosowanie tego samego mechanizmu w następnych latach, zaprzecza istocie dodatku specjalnego uregulowanego w art. 36 ust. 5 PracSamU. W ten sposób dodatki specjalne stają się bowiem stałym składnikiem wynagrodzenia.

Kolegium finalnie wskazało, że art. 36 ust. 5 PracSamU określa dwie sytuacje, w jakich można przyznać dodatek specjalny (okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań), które limitują dopuszczalność jego przyznania jedynie do z góry określonego okresu czasu. Podkreślono równocześnie, że powierzenie „dodatkowych zadań” nie powinno nastąpić na czas nieokreślony.

Wskazano także na legalną alternatywę rozwiązania problemu poprzez zmianę dotychczasowych warunków pracy. 

Podsumowując, Kolegium RIO rozpatrując odwołanie od zastrzeżeń miasta do wystąpienia pokontrolnego utrzymało zalecenie, aby regulamin wynagradzania pracowników urzędu doprowadzić do zgodności z prawem. W konsekwencji miasto musi usunąć zapisy o dodatku na czas nieokreślony. 

Końcowo warto dodać, że od uchwały kolegium regionalnej izby obrachunkowej nie przysługuje już żaden środek odwoławczy, a ewentualna skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego zostanie odrzucona przez sąd z przyczyn formalnych.

Źródło: http://bip.krakow.rio.gov.pl