Zgodnie z ustawą z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068) dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli są obywatelami RP lub posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski i są obywatelami państw członkowskich UE i EOG lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski i są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP.

Uściślając, dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

  • z którą po 15.3.2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
  • której umowa po 15.3.2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Dodatek solidarnościowy ma przysługiwać osobie uprawnionej w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy, za okres nie dłuższy niż od 1.6.2020 r. do 31.8.2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego, ponieważ ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, złożony do ZUS, nie później niż do 31.8.2020 r. Wniosek złożony po tym dniu będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona będzie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru tych składek stanowi wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Płatnikiem składek będzie ZUS.

Z art. 13 ustawy wynika, że

  • dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  • utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1.11.2019 r. do 31.10.2021 r.;
  • uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1.11.2019 r. do 31.10.2021 r.;
  • utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1.10.2019 r. do 30.9.2021 r.;
  • uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1.10.2019 r. do 30.9.2021 r.