Dodatek solidarnościowy i zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych

Ustawa z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-191 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068) wprowadza dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy, który przysługiwać może za okres nie dłuższy niż od 1.6.2020 r. do 31.8.2020 r., przy czym będzie obniżany o kwotę już pobranego za dany miesiąc zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium przewidzianego w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium nabyte na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty.

Rada Ministrów uzyskała uprawnienie do określenia rozporządzeniem dłuższego okresu przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ust. 2, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Warunki konieczne dla uzyskania dodatku solidarnościowego

Warunkami koniecznymi, jakie należy spełniać dla uzyskania dodatku są:

1) miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli dana osoba jest:

a) obywatelem RP lub

b) posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelem państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

c) cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP, uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium RP,

2) podleganie w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

a) z którą to osobą po 15.3.2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub b) której umowa po 15.3.2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta,

3) nie podleganie ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (warunków tych nie stosuje się do bezrobotnych oraz osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny),

4) złożenie wniosku.

Ważne

Okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie się wliczać się do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, podlegać zaś ma wliczeniu się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem: 1) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; 2) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Data złożenia wniosku

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego składane mają być przez osoby uprawnione do ZUS do 31.8.2020 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek solidarnościowy a inne tytuły ubezpieczeń

W związku z pobieraniem dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeni zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Składki na ubezpieczenia będzie finansował budżet państwa. Dodatek ma być zwolniony z podatku dochodowego.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Od 1.9.2020 r. podwyższeniu ulegną również kwoty zasiłku dla bezrobotnych, które będą wynosić:

1) 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

2) 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Do okresu 365 dni pracy wymaganych do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest zaliczony też okres pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżonym wynagrodzeniem poniżej wynagrodzenia minimalnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności