Senacka Komisja Ustawodawcza opracowała projekt w tej sprawie. Chodzi o nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) – jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.3.2018 r., K 2/17. Mieszkający w pobliżu rezerwatów czy lotnisk będą mieli więcej czasu na wystąpienie o odszkodowanie. Osoby, które mieszkają w pobliżu lotniska, będą miały 5 lat na zgłaszanie swoich roszczeń.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny 2-letni termin na dochodzenie roszczeń m.in. dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze ograniczonego użytkowania lotnisk. Ale nie tylko. Stosuje się go m.in. do nieruchomości położonych w sąsiedztwie lotnisk, na obszarach Natura 2000 czy w pobliżu parków krajobrazowych i rezerwatów. Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej tego przepisu o 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W tym czasie parlament miał przygotować i uchwalić nowe przepisy. Natomiast tam, gdzie roszczenia nie wygasły przed wejściem w życie noweli, będzie obowiązywał dłuższy, 5-letni termin.

Ważne
Najbardziej kuriozalna sytuacja miała miejsce w wypadku lotniska im. F. Chopina na warszawskim Okęciu. Dwoma aktami prawnymi ustanawiano obszar ograniczonego użytkowania wokół tego lotniska. Wiele osób wystąpiło o wypłatę odszkodowanie dopiero wtedy, gdy ustanowiono obszar po raz drugi. Sądy cywilne (w tym Sąd Najwyższy) uznały, że skarżący się spóźnili, ponieważ już dawno upłynął 2-letni okres na wnoszenie roszczeń. Drugi wydany akt nie ustanawiał bowiem nowego obszaru, lecz podtrzymywał wcześniejsze ustalenia. Teraz będą mogli starać się o odszkodowanie.