Od Nowego Roku przedsiębiorców obowiązują nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu. W związku z tym, zmianie uległy m.in. zasady opłacania składki zdrowotnej.

Prawo do opłacania składki zdrowotnej w ryczałtowej wysokości zachowały jedynie dwie grupy przedsiębiorców, tj. osoby rozliczające podatek na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz firmy na karcie podatkowej.

W przypadku pozostałych przedsiębiorców, tj. tych, którzy płacą podatek liniowy lub rozliczają PIT według skali podatkowej, wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku zależeć będzie od wysokości rzeczywiście osiągniętych dochodów.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2022 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, podstawę wymiaru nowej składki zdrowotnej stanowi dochód przedsiębiorcy rozumiany jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów.

Tak ustalony dochód przedsiębiorca może pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne, tj. składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową, o ile wcześniej składki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Uchwalona w ostatnim czasie nowelizacja Polskiego Ładu przewiduje, że w celu ustalenia podstawy wymiaru dla składki zdrowotnej, dochód może zostać pomniejszony również o inne zwolnienia przewidziane w ustawie o PIT, w tym m.in. o wartość tzw. różnic remanentowych.

Co do zasady więc, zgodnie z nowymi przepisami, dochód stanowiący podstawę wymiaru dla składki zdrowotnej, jest obecnie zbieżny z dochodem obliczanym na potrzeby podatku dochodowego. Są jednak pewne wyjątki. Nowe przepisy wciąż wyłączają bowiem możliwość uwzględnienia kilku zwolnień, które pomniejszają dochód „podatkowy”, a nie pomniejszają podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Dochód obliczany na potrzeby składki zdrowotnej nie może zostać pomniejszony o:

  • zwolnienie z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  • zwolnienie z tytułu realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu,
  • zwolnienie dla pracujących seniorów,
  • zwolnienie dla osób powracających z zagranicy,
  • zwolnienie dla rodzin z dziećmi.

Przedsiębiorca, który korzysta z któregoś z powyższych zwolnień, zobligowany będzie do wyliczania każdego miesiąca dwóch odrębnych wartości „dochodu”. Pierwszy z nich (uwzględniający zwolnienia) obliczany będzie dla potrzeb PIT, drugi natomiast (bez uwzględnienia zwolnień) – na potrzeby podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Różne stawki dla składki zdrowotnej

Podstawa wymiaru to jednak nie wszystko. Końcowa wartość składki zdrowotnej jest bowiem iloczynem podstawy wymiaru i właściwej stawki procentowej. A te różnią się, w zależności od zastosowanej formy opodatkowania.

W przypadku osób rozliczających podatek na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej), wysokość składki zdrowotnej odpowiada 9% dochodu. Z kolei dla firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wyliczana jest jako 4,9% dochodu.

Należy również pamiętać, że składkę zdrowotną zapłacimy każdego miesiąca, nawet wówczas, gdy działalność przynosi straty. Nowe przepisy wprowadzają bowiem pojęcie składki minimalnej, która stanowi równowartość 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2022 miesięczna składka zdrowotna nie może być zatem niższa od kwoty 270,90 zł.

Od kiedy nowa składka zdrowotna?

Pierwszą składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości dochodu zapłacimy w marcu 2022 roku. W lutym bowiem opłacana była składka zdrowotną za miesiąc styczeń, która wyliczana była po raz ostatni jeszcze według starych zasad, w ryczałtowej wysokości.

Pierwszą składką uzależnioną od dochodu będzie zatem składka zdrowotna za miesiąc luty (płatna do 21 marca). Co istotne, składka za dany miesiąc obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu poprzednim. Oznacza to, że składka zdrowotna za miesiąc luty (płatna do 21 marca), obliczana będzie na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu styczniu.

Od lutego 2022 przedsiębiorcy zobligowani są do comiesięcznego informowania ZUS o swoich dochodach i składania obowiązkowych deklaracji ZUS DRA.

Źródło:

zus.pl