Do sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy KPA

Zdaniem wnioskodawców ta nowelizacja w połączeniu z nowelizacją ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przyczyni się do uniemożliwienia wzruszenia decyzji administracyjnych i doprowadzenia do zwrotu nieruchomości w naturze w przypadkach związanych z roszczeniami przedwojennych właścicieli, którzy utracili własność na rzecz państwa w wyniku wywłaszczenia na mocy dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

W obecnym stanie prawnym, jeśli stwierdzi się nieważność odmownej decyzji dekretowej z 1946 r. przywracana jest sytuacja, w której ponownie należy rozpatrzyć wniosek i ponownie orzekać o prawach i obowiązkach strony a to otwiera drogę do odzyskania nieruchomości. Istnieje, zatem konieczność podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do stabilizacji sytuacji prawnej lokatorów i właścicieli nieruchomości lokalowych. (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Prze biegProc.xsp?id=4E3F452BD178A488C12585AD003C3421).

W obecnym stanie prawnym w myśl art. 156 § 1 i § 2 KPA organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
  2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
  4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
  5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
  7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

W wyniku nowelizacji art. 156 § 2 ma otrzymać nowe brzmienie w myśl, którego nie stwierdza się nieważności decyzji:

  1. z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat,
  2. z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 2, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dwadzieścia pięć lat,

– a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne

Sejm skierował projekt do pierwszego czytania
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności