Zdaniem wnioskodawców ta nowelizacja w połączeniu z nowelizacją ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przyczyni się do uniemożliwienia wzruszenia decyzji administracyjnych i doprowadzenia do zwrotu nieruchomości w naturze w przypadkach związanych z roszczeniami przedwojennych właścicieli, którzy utracili własność na rzecz państwa w wyniku wywłaszczenia na mocy dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

W obecnym stanie prawnym, jeśli stwierdzi się nieważność odmownej decyzji dekretowej z 1946 r. przywracana jest sytuacja, w której ponownie należy rozpatrzyć wniosek i ponownie orzekać o prawach i obowiązkach strony a to otwiera drogę do odzyskania nieruchomości. Istnieje, zatem konieczność podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do stabilizacji sytuacji prawnej lokatorów i właścicieli nieruchomości lokalowych. (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Prze biegProc.xsp?id=4E3F452BD178A488C12585AD003C3421).

W obecnym stanie prawnym w myśl art. 156 § 1 i § 2 KPA organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
  2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
  4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
  5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
  7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

W wyniku nowelizacji art. 156 § 2 ma otrzymać nowe brzmienie w myśl, którego nie stwierdza się nieważności decyzji:

  1. z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat,
  2. z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 2, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dwadzieścia pięć lat,

– a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne

Sejm skierował projekt do pierwszego czytania